Trung tâm HITC xin thông báo hiện tại thông tin dự thi liên quan đến kỳ sát hạch 22-10-2023 của thí sinh đã được gửi thành công qua email. Thí sinh vui lòng kiểm tra email và theo dõi thông tin về số báo danh, phòng thi, thời gian thi địa điểm thi.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, nếu cần thêm thông tin hoặc bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kỳ thi. (Số điện thoại hỗ trợ liên tục: Mr Việt Anh: 0975534582 / Mr Hoàng Giao: 0944036186)

Dưới đây là các thông tin và hướng dẫn chi tiết về kỳ thi:

1.   Thông tin SBD và địa điểm thi tại Hà Nội : Tại đây

2.   Thông tin SBD và địa điểm thi tại Đà Nẵng : Tại đây

3.   Thông tin SBD và địa điểm thi tại Hồ Chí Minh : Tại đây

4.  Thông tin về Hướng dẫn thí sinh dự thi : Tại đây

Số điện thoại hỗ trợ liên tục: Mr Việt Anh: 0975534582 / Mr Hoàng Giao: 0944036186

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577